Dokoupil Jiří Georg

140 x 200 cm
205 x 150 cm
120 x 100 cm
100 x 100 cm
95 x 100 cm
Untitled250 x 300 cmsoap-lye and pigments on canvas

Tvorba Jiřího George Dokoupila je plná různých jedinečných experimentálních technik a stylů – jeho repertoár jich obsahuje více než sto. Výstava, kterou 15. prosince (začátek v 18.00) uvede DSC Gallery se soustředí na jeho nejvíce signifikantní výtvarný projev, díky kterému si zasloužil místo v každé důležité sbírce. Jelikož u techniky malby mýdlovými bublinami autor setrval nejdéle ze všech experimentálních a aplikovaných postupů, jimiž obohatil a rozšířil výrazové možnosti malířství za posledních čtyřicet let, proměnil je v jakési osobní, neodmyslitelně s ním evokující vizuální spojení. Dokoupil sám o bublinových obrazech mluví jako o mystériu. Nelze předem určit, jakou mýdlová bublina získá podobu, jaký odstín bude mít její pleť. Jedná se o proces řízené náhody a akčnost malby ,,Bubliny v klasické ikonografii byly symbolem těkavosti chvíle a pomíjivosti života, mýdlová bublina je hmotným jevem na pokraji nehmotnosti. Vztahuje se k duši, k organickému, plynulému a souvislému jádru, z nějž vzniká svět. Jejich tvar je ohraničený od okolí tenkou membránou, neoddělitelným prostorem. Vnitřní prostor je jakousi substancí, živoucí látkou, určující si na obraze vlastní místo a polohu, nesoucí imanentní energii. K jejím základním rysům patří utkvění v beztížném prostředí a v bezčasí.’’ Dokoupilova tvorba sympatizuje s dadaismem a díky tomu autor odmítá přijmout jednotný vynucený styl své tvorby. Proto je jeho tvorba plná různých experimentálních technik, obrazy tvoří například pomocí barevných mýdlových bublin, pomocí sazí ze svíček nebo z jednotlivých políček filmu. Společnými vlastnostmi jeho tvorby jsou expresionismus a erotický náboj. Jeho repertoár obsahuje přes šedesát sérií a více než sto jedinečných technik a stylů, včetně maleb mýdlovými bublinami, svíčkami a pneumatikami. Jako zakládající člen uměleckého hnutí Mülheimer Freiheit a Junge Wilde – a historicky přítel významných osobností včetně Andyho Warhola a Jeana-Michela Basquiata – je Dokoupil jedním z mála českých umělců s globálním přesahem.

Leona's choice

Press release

With the last exhibition of this year DSC Gallery will present its courtesy artist, one of its longest represented domestic names, Jiří Georg Dokoupil who is appearing in these premises for the fifth time. The exhibition focuses on his most significant artistic expression which has earned him a place in every important collection. Dokoupil's long-term focus is on inventing new technical approaches. Sometimes he revisits and develops older forgotten techniques, or he combines and alternates different styles. Georg Dokoupil says that most of his inventions start from mistakes. In the last few decades, soap bubble paintings have been one of them. Since the artist has stuck to them the longest out of all the experimental and implemented techniques with which he has enriched and expanded the expressive possibilities of painting over the last forty years, he has turned them into a kind of personal, inherently evocative visual connection. In classical iconography bubbles were a symbol of the ephemerality of the moment and the transience of life; the soap bubble is a material phenomenon on the verge of immateriality. It refers to the soul, the organic, fluid and continuous core from which the world emerges. Its shape is bounded from its surroundings by a thin membrane, an inseparable space. The inner space is a kind of matter, a living substance, defining its own place and position in the image, carrying an immanent energy. Among its basic features is the fixation in a weightless environment and timelessness. Shimmering translucent surfaces dazzle with metallic pigments, from a different angle they even reach opposite values – the light colour becomes dark and vice versa. Dokoupil himself refers to bubble paintings as a mystery. It is impossible to predetermine what form the soap bubble will assume, what shade its skin will take. It is a process of controlled chance and the action of painting - where strange organic and dynamic structures are created with the addition of pigment. However, the author is still trying to innovate his technique. He mixes other materials into the paint, trying to create luminous illusions. In the paintings with soap bubbles, the artist has found the source of his light in the constant movement and unrepeatable situation. Leona, a long-time assistant of the artist who works with him in the studio, is behind the selection of this exhibition. "Most of my assistants are women. They are easier to work with, more subtle and help me become more aware of my feminine side. Leona's point of view on what I create is peculiar. I try to understand it and sometimes I succeed," says Dokoupil. Leona adds that she always chooses with a feeling that is very much expressed by the English phrase "to have a crush on somebody", like when choosing a lover/partner which is not just about attractiveness but also about how the person radiates to you.